Ochrana osobných údajov


V § 56 zákona č.351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách je implementovaný článok 4 smernice Európskeho Parlamentu a Rady č. 2002/58/ES o spracovávaní osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách), kde sú ustanovené povinnosti podniku, týkajúce sa ochrany osobných údajov ich účastníkov a užívateľov (fyzických osôb).

V súvislosti s ochranou osobných údajov má podnik podľa § 56 zákona o elektronických komunikáciách aj oznamovaciu povinnosť v prípade porušenia ochrany osobných údajov. Dňa 24. júna 2013 bolo prijaté nariadenie Komisie (EÚ) č. 611/2013 o opatreniach uplatniteľných na oznamovanie prípadov porušenia ochrany osobných údajov na základe smernice Európskeho Parlamentu a Rady 2002/58/ES o súkromí a elektronických komunikáciách, ktoré je právne záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 25. augusta 2013.

V spojitosti s vyššie uvedeným nariadením Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb pripomína podnikom ich oznamovaciu povinnosť voči úradu.